[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Oferty pracy

Dostępnych ofert pracy: 1

Szczegółowe informacje, na temat procesu rekrutacji w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, znajdują się w zakładce KARIERA na stronie internetowej www.mazowia.eu.

1. Zatrudnienie na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Mazowiecka Jednostka wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w MJWPU, że w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje oferty kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, tylko w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym i warunkuje wzięcie udziału w procesie naboru. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Inflancka 4,
00-189 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Dokumenty aplikacyjne, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie usuwane.

Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej (skan, JPEG,PDF), należy wysłać na adres rekrutacja@mazowia.eu lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości.

Zgłoszenia kandydatów zgłoszone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

2. Zatrudnienie na stanowiska pomocnicze i obsługi lub umowy na zastępstwo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych na stanowiskach pomocniczych i obsługi lub na umowę o pracę na zastępstwo, zapraszamy do przesłania skanu swojego Curriculum Vitae oraz listu motywacyjnego, podpisanych własnoręcznie oraz opatrzonych klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, w celu przechowywania w bazie potencjalnych kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi lub na umowy na zastępstwo”

na adres: rekrutacja@mazowia.eu lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, zaznaczając w tytule wiadomości na jaki rodzaj stanowiska przesyłane są dokumenty: stanowisko pomocnicze i obsługi lub umowa na zastępstwo.

Dokumenty aplikacyjne, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzania danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie usuwane.

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) z siedzibą w Warszawie, 00-189, ul. Inflancka 4.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod@mazowia.eu (od ustawowego terminu jego powołania).

Dane osobowe kandydatów:

  • będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust.1 lit a i lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
  • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO);
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Skip to content /praca/?praca_status=3